Alestra Tour

Харесай ни

Общи условия

Е-мейл Печат ПДФ
 1. Записване за пътуване

1.1. Записването е възможно чрез резервация по факс или e-mail чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след внасянето на капаро в брой в офиса на Туроператора или чрез банков превод и сключване на договор. Ваучер за пътуването се издав след внасяне на пълната сума по договора.

 1. Цени и плащане

  1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

  2. Капаро - Ако не е упоменато друго, размерът на капарото е 30 % от общата сума. Потребителят внася капаро в момента на записване.

  3. Окончателното плащане – 15 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.

  4. Цените, цитирани в евро се калкулират по централния курс “купува” евро/лев на БНБ.

  5. Увеличение на цената, което се счита за значително ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т.ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с пътувани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна в обменния валутния курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуване, не по-късно от 20 дни преди датата на пътуване.

 2. Права и задължения на страните

  1. Туроператорът се задължава

   1. Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

   2. Да осигури на Потребителя задължителната застраховка “Пътуване в чужбина” (включена в пакетната цена или заплатена допълнително).

   3. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

  2. Ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, или не се е явил на мястото на тръгване се счита за отказ от пътуване. В този случай влизат в сила неустойките посочени при отказ от пътуване. Фактът на плащане се удостоверява с документ (касов ордер или бон).

  3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 ал.1 от ЗТ със „Групама Застраховане“ ЕАД гр.София бул.“Цариградско шосе“№47А, Застр.полица №7500160000560 от 00:00 на 17.01.2017г до 24:00 ч. на 16.01.2018г. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.

  4. Потребителят се задължава

   1. При пътуване извън България да си осигури необходимите валидни лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Р България.

   2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 г., и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то той трябва да предостави нотариално заверена декларация от страна на двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата. (ако непълнолетният пътува само с единия си родител, необходимо е родителят да притежава декларация заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация Потебителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на потребителя за непроведеното пътуване.

   3. Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор срокове стойността на туристическите услуги.

   4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в почивката / екскуризята заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последствия са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

   5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

   6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

  5. Потребителят има право:

   1. В срок до 7 работни дни преди датата на отпътуване да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията на пътуването преди приемането и прехвърлянето.

 3. Отговорност на страните

  1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови таски и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с документи.

  2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на:

 • Анулации и прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя

 • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя

 • Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

  1. Ако туроператорът направи значителни промени в цената в съответствие с описаното в т. 2.5 от настоящия Договор, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуване. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направената промяна в срок от 3 дни след получаване на уведомлението на Туроператора. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. Ако потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна.

  2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

 • до 40 календарни дни преди датата на отпътуването – 30% от общата цена на пътуването

 • до 20 календарни дни преди датата на отпътуването – 70% от общата цена на пътуването

 • под 20 календарни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата цена на пътуването.

 1. Спорове и рекламации

  1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/ екскурзовод на Туроператора. Предявяването на рекламации става в устна или писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорното лице съставянето на протокол, върху който фигурира дата на рекламацията. Туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация,като предостави в офиса на фирмата съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от Договора и платежен документ.

  2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламации по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от Туроператора.

Забележка: Категоризирането на местата за настаняване и автобусите се извършва от компетентните органи на съответната държава, а не от Туроператора.

  1. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

 1. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина

  1. В случай, че Потребителят заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператорът инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.

 2. Ред за изменение и прекратяване на Договора

  1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.

  2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в Писмена форма.

  3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

  4. Всички спорове между страните се разрешават по съдебен път.


Туроператор:....................................................

 

Потребител:......................................................

 

Бюлетин за промоции

Контакти

гр. Варна
жк. Трошево бл.82 Партер /срещу МОЛ Варна/
тел.: 052 501 195
моб.: 0879 265 131
mail: alestratour@abv.bg

 

Работно време:

8:30 ч. - 12:30 ч.
13:30 ч. - 17:30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

Ако нямате възможност да посетите офиса в рамките на работното ни време, можем да Ви изчакаме след предварителна уговорка по телефон.

Намерете ни в Facebook
BGtop